Cultuur

Wat is organisatiecultuur?

De organisatiecultuur is het DNA van uw organisatie. Het zijn de (kern)waarden, de normen en gedragingen van medewerkers die vaak zo eigen zijn geworden, dat ze helemaal niet meer opvallen. En toch definiëren ze voor een groot deel hoe de organisatie werkt. Hoe gaan medewerkers bijvoorbeeld met elkaar en met klanten om? Wat is de ‘normale’ gang van zaken? Wat wordt met elkaar besproken en wat niet?

Een organisatiecultuur is niet goed of slecht, maar heeft krachten en valkuilen. Neem je beslissingen snel, of juist zeer weloverwogen? Beide manieren hebben hun voordelen en nadelen en zo is het met alle cultuuraspecten. Het strategisch benutten van de voordelen en rekening houden met de nadelen van de heersende cultuur kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Inzicht hierin is dus zeer waardevol. Weet u welke cultuuraspecten binnen uw organisatie de overhand hebben en welke krachten en valkuilen daarbij horen? En in wat voor cultuur zouden uw medewerkers het liefst willen werken? Met ons cultuuronderzoek krijgt u antwoord op deze vragen en bieden we u de handvatten om waar gewenst verandering in gang te zetten.

Cultuur onderzoeken

We bieden twee mogelijkheden om de cultuur binnen uw organisatie te onderzoeken.

  • U kunt Cultuur als thema toevoegen aan een regulier medewerkersonderzoek. Kies zelf de cultuuraspecten die u wilt meten en de vragen die u voor uw organisatie het meest belangrijk vindt.
  • Liever een gerichte cultuurscan uitvoeren? Ook dat is mogelijk. We voeren een themaonderzoek uit dat helemaal in het teken staat van cultuur. In dit onderzoek meten we hoe de huidige bedrijfscultuur afwijkt van de gewenste organisatiecultuur. Meestal gaat het om een onderzoek met 30 – 50 vragen waarbij gemeten wordt welke cultuuraspecten medewerkers herkennen, welke niet en wat voor hen de gewenste situatie is. Denk bijvoorbeeld aan cultuuraspecten als ontwikkeling, samenwerking en interactie, processen, presteren en marktgerichtheid. Na afronding van de cultuurscan bieden we verschillende mogelijkheden om de resultaten van het onderzoek te gebruiken voor het realiseren van een cultuurverandering.

Cultuur realiseren

Binnen onze aanpak is bewustwording het eerste doel. Pas wanneer je je bewust bent van ongeschreven regels, waarden en normen, ben je in staat om hieraan waarde toe te kennen en verandering te initiëren. Daarvoor is het essentieel om te weten wat de gewenste cultuur is binnen uw organisatie. Dit geeft koers aan een mogelijke cultuurverandering.

Met ons cultuuronderzoek bepalen we in de eerste plaats wat de gewenste cultuur is binnen de organisatie; bij de directie, de managers en de medewerkers. Waar willen we heen met de organisatie? Bij welke normen, waarden, omgangsvormen en gebruiken voelt men zich over het algemeen het lekkerst, kan men het beste uit zichzelf halen en kan de organisatie optimaal presteren?

Als de gewenste situatie duidelijk is, meten we in hoeverre deze situatie ook daadwerkelijk bereikt is binnen de organisatie. We brengen in beeld waar de overeenkomsten en de grote verschillen zitten tussen de huidige en de gewenste cultuur. Als dit duidelijk is, weten we gericht waar we aan kunnen werken.

Aan de slag met de resultaten
Een geslaagde cultuurverandering begint altijd met het communiceren en bespreken van de onderzoeksresultaten in de organisatie. Hiermee wordt de reden voor de verandering duidelijk, want de verschillen tussen de huidige en de gewenste cultuur, die men zelf waarschijnlijk altijd al wel voelde, staan nu zwart op wit in cijfers gerapporteerd. Door de cultuur op deze manier in beeld te brengen, te presenteren en bespreekbaar te maken, is het voor iedereen duidelijk op welke gebieden er wat moet gaan veranderen in de organisatie.

Vervolgens gaan we in workshopvorm aan de slag met de belangrijkste veranderthema’s uit het onderzoek. Tijdens onze workshop gaan uw medewerkers met elkaar in gesprek en brainstormen ze over hoe deze thema’s volgens hun veranderd kunnen worden om zo de gewenste cultuur te bereiken. Vervolgens werken ze hun ideeën in groepjes uit tot concrete veranderplannen. Het resultaat na één dagdeel is per veranderthema een concreet veranderplan, ontwikkeld en gedragen door de medewerkers.

 

Meer weten?

Ik vertel u graag meer over hoe wij gewenste culturen realiseren. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie, een brochure of een prijsopgave. 

Contact

Arie Pieter Veldhoen | Aanvoerder en Coach Werkgeluk