Privacy statement

MonitorGroep B.V. (hierna: “de MonitorGroep”) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens

De MonitorGroep kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of om u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk hier uitvoering aan te geven. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, heeft u altijd de mogelijkheid om u met één druk op de knop weer uit te schrijven.

U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar info@monitorgroep.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De MonitorGroep zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode en welke pagina’s het meest worden bekeken. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van de MonitorGroep. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

De MonitorGroep maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van persoonsgegevens

De MonitorGroep verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de MonitorGroep website te beheren en om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren. De MonitorGroep kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van de MonitorGroep. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Doorgifte aan derden

De MonitorGroep zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
• te voldoen aan een juridisch verzoek; of
• om de rechten of eigendom van de MonitorGroep te beschermen en verdedigen; of
• te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De MonitorGroep zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens

De MonitorGroep zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Al het dataverkeer via onze website loopt via een veilige verbinding. De MonitorGroep bewaart persoonsgegevens veilig, binnen de EU in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De MonitorGroep zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. De MonitorGroep raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe de MonitorGroep uw informatie beschermt.

Contact informatie

Als u van mening bent dat de MonitorGroep niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met de MonitorGroep via info@monitorgroep.nl of telefonisch via 030 – 2887558. De MonitorGroep wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Deze website is eigendom van de MonitorGroep. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van de MonitorGroep.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de MonitorGroep. De MonitorGroep besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. De MonitorGroep kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De MonitorGroep is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De MonitorGroep is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt de MonitorGroep geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens MonitorGroep via deze website. De MonitorGroep aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De MonitorGroep garandeert niet dat haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De MonitorGroep aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

De MonitorGroep is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de MonitorGroep.

Op alle content die via de website te raadplegen is (o.a. de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan de MonitorGroep toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de MonitorGroep mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.